FANUC小黄机雕刻加工时间宏程序

技术小编 5643 0


%

O0002

G17G40G49G69G80G90 

G91G28Z0.

G52X0.Y0.Z0. 

T11M06 

G54

G90

#13061=0.001 

#15=15(TIAO.ZHAN.)

#20=10.(AN.QUAN) 

#21=34.1(X)

#22=4.1(Y) 

#23=6.7(Z) 

#24=0.05(SHEN.DU)

#25=2.(DA.XIAO)

#26=0(JI.TAI.HAO)

#27=7(JI.TAI.HAO)

#28=6(JI.TAI.HAO)

#29=1.5(JIAN.JU) 

G00X#21Y#22M03S10000 

G43H11Z20. 

G41D61 

G40

GOTO#15

N11

#1=[FIX[#3011/10000000]-FIX[#3011/100000000]*10] 

#21=[#21+#29]

G00X#21Y#22

GOTO[#1+1] 

N12

#2=[FIX[#3011/1000000]-FIX[#3011/10000000]*10] 

#21=[#21+#29]

G00X#21Y#22

GOTO[#2+1] 

N13

#3=[FIX[#3011/100000]-FIX[#3011/1000000]*10] 

#21=[#21+#29]

G00X#21Y#22

GOTO[#3+1] 

N14

#4=[FIX[#3011/10000]-FIX[#3011/100000]*10] 

#21=[#21+#29]

G00X#21Y#22

GOTO[#4+1] 

N15

#5=[FIX[#3011/1000]-FIX[#3011/10000]*10] 

#21=[#21+#29]

G00X#21Y#22

GOTO[#5+1] 

N16

#6=[FIX[#3011/100]-FIX[#3011/1000]*10] 

#21=[#21+#29]

G00X#21Y#22

GOTO[#6+1] 

N17

#7=[FIX[#3011/10]-FIX[#3011/100]*10] 

#21=[#21+#29]

G00X#21Y#22

GOTO[#7+1] 

N18

#8=[FIX[#3011/1]-FIX[#3011/10]*10] 

#21=[#21+#29]

G00X#21Y#22

GOTO[#8+1] 

N19

#21=[#21+#29]

G00X#21Y#22

GOTO11 

N20

#9=[FIX[#3012/100000]-FIX[#3012/1000000]*10] 

#21=[#21+#29]

G00X#21Y#22

GOTO[#9+1] 

N21

#10=[FIX[#3012/10000]-FIX[#3012/100000]*10]

#21=[#21+#29]

G00X#21Y#22

GOTO[#10+1]

N22

#21=[#21+#29]

G00X#21Y#22

GOTO11 

N23

#21=[#21+#29]

G00X#21Y#22

GOTO[#26+1]

N24

#21=[#21+#29]

G00X#21Y#22

GOTO[#27+1]

N25

#21=[#21+#29]

G00X#21Y#22

GOTO[#28+1]

N26

G91G28Z0.

G91G28Y0.

M05

M09

M99

 

N1 

G1025C#20F3000.E3000.P1.H#21V#22B#23L#24U#25A1.(0) 

#15=#15+1

GOTO#15

N2 

G1025C#20F3000.E3000.P1.H#21V#22B#23L#24U#25A1.(1) 

#15=#15+1

GOTO#15

N3 

G1025C#20F3000.E3000.P1.H#21V#22B#23L#24U#25A1.(2) 

#15=#15+1

GOTO#15

N4 

G1025C#20F3000.E3000.P1.H#21V#22B#23L#24U#25A1.(3) 

#15=#15+1

GOTO#15

N5 

G1025C#20F3000.E3000.P1.H#21V#22B#23L#24U#25A1.(4) 

#15=#15+1

GOTO#15

N6 

G1025C#20F3000.E3000.P1.H#21V#22B#23L#24U#25A1.(5) 

#15=#15+1

GOTO#15

N7 

G1025C#20F3000.E3000.P1.H#21V#22B#23L#24U#25A1.(6) 

#15=#15+1

GOTO#15

N8 

G1025C#20F3000.E3000.P1.H#21V#22B#23L#24U#25A1.(7) 

#15=#15+1

GOTO#15

N9 

G1025C#20F3000.E3000.P1.H#21V#22B#23L#24U#25A1.(8) 

#15=#15+1

GOTO#15

N10

G1025C#20F3000.E3000.P1.H#21V#22B#23L#24U#25A1.(9) 

#15=#15+1

GOTO#15

N11

G1025C#20F3000.E3000.P1.H#21V#22B#23L#24U#25A1.(-) 

#15=#15+1

GOTO#15

%


抱歉,评论功能暂时关闭!